Gadu gadu Skype

Archiwum dla tagu: ‘Interface’

lis
20

Visual State Manager

Spook, Listopad 20 2011

Napisz komentarz

Kiedy piszemy aplikację okienkową, prędzej czy później dochodzi do sytuacji, w której trzeba powiązać interfejs użytkownika z pewnymi metodami w kodzie. W przypadku prostych programików problem w zasadzie nie istnieje, ale gdy aplikacja rozrasta się, sytuacja staje się nieco bardziej skomplikowana.

Przyjmijmy, że pojedynczą funkcjonalność wywoływaną z poziomu interfejsu użytkownika nazwiemy akcją. Podstawowym problemem jest fakt, iż do akcji można dostać się z wielu różnych miejsc w interfejsie użytkownika. Na przykład może być ona dostępna równolegle z poziomu menu aplikacji, paska narzędzi oraz menu kontekstowego. W takiej sytuacji nie ma już mowy o oprogramowywaniu zdarzeń elementów interfejsu (w sensie: implementowania akcji wewnątrz metody obsługi zdarzenia), jak można byłoby zrobić w prostej aplikacji, ponieważ utrzymywanie takiego kodu będzie horrorem. Rozwiązanie tego problemu nie jest zbyt trudne – wystarczy samą funkcjonalność przenieść do osobnej metody i wywoływać ją w metodach obsługujących zdarzenia.

To jednak nie wszystko. Często zdarza się, że pewną akcję można wywołać tylko w odpowiednich warunkach. Na przykład edycja i usunięcie elementu znajdującego się na liście jest możliwa tylko wówczas, gdy element ten jest zaznaczony. Oczywiście w odpowiednich metodach można sprawdzać zawsze, czy wszystkie konieczne warunki są spełnione, ale takie rozwiązanie jest niewygodne z punktu widzenia użytkownika. Znacznie mniej frustrująca jest sytuacja, w której jasno widać, że akcja jest niedostępna, niż gdy wprawdzie można ją wywołać, ale tylko po to, aby dostać po oczach komunikatem ostrzegawczym (lub, o zgrozo, bez żadnego efektu).

Notepad - zawijanie wierszy

Spośród akcji można wyróżnić też takie, których zadaniem jest przełączenie pewnego stanu. Przykładem może być zawijanie wierszy w Notatniku: haczyk obok odpowiedniej pozycji menu informuje o tym, czy dana akcja jest aktywna, czy nie.

Ustawienie własności Enabled danej kontrolki w sytuacji, gdy zmiana warunków powoduje uniemożliwienie wywołania odpowiadającej jej akcji nie jest problemem. Gorzej, gdy po pierwsze – jak już wspominałem – akcja jest wywoływana z poziomu kilku kontrolek, a po drugie – warunków wymaganych do wywołania akcji jest kilka. Zauważmy też, że przeciętna aplikacja zawiera tych akcji kilkanaście lub kilkadziesiąt. Próba uzmysłowienia sobie, ile warunków w różnych miejscach trzeba byłoby wprowadzić, aby ręcznie aktualizować stany akcji może przyprawić o ból głowy.

Dużo frameworków wprowadza gotowe rozwiązania. Delphi udostępnia użytkownikom niewizualny komponent TActionManager, w którym można definiować akcje oraz odpowiadające im kontrolki. Windows Presentation Foundation oferuje podobny, bardzo wygodny w użyciu mechanizm. Ja chciałbym zaprezentować prostego managera przydatnego w sytuacji, gdy framework nie udostępnia nam odpowiedniego gotowca lub gdy nie chcemy korzystać z dużego rozwiązania, być może znacznie przerastającego nasze potrzeby.

Mój pomysł opiera się na trzech elementach: State, Condition i Action. Rozpatrzmy je po kolei.

State

Obiekt State jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji o pojedynczym atomowym stanie jakiegoś elementu aplikacji. Na przykład może to być informacja o tym, czy w liście został zaznaczony jakiś element lub czy użytkownik zaznaczył jakiś tekst w polu tekstowym. Stan musi być użyty w taki sposób, by można było łatwo i jednoznacznie określić jego wartość, a także by możliwie łatwo można było go aktualizować. Na przykład kontrolka listy elementów udostępnia zdarzenie informujące o tym, że zmienił się indeks zaznaczonego elementu, zaś pole tekstowe – również poprzez zdarzenie – informuje o zmianie zaznaczenia. W obsłudze tych zdarzeń można łatwo określić wartość odpowiadającego im stanu.

Celem istnienia tej klasy jest ujednolicenie dostępu do warunków mogących wpływać na stany akcji.

Oto przykładowa implementacja klasy stanu w C#:

public class StateChangedEventArgs : EventArgs
{
 private bool newValue;

 public StateChangedEventArgs()
 {
  newValue = true;
 }

 public StateChangedEventArgs(bool newNewValue)
 {
  newValue = newNewValue;
 }

 public bool NewValue
 {
  get
  {
   return newValue;
  }
  set
  {
   newValue = value;
  }
 }
}

public delegate void StateChangedDelegate(
 object State, 
 StateChangedEventArgs e);

public class State
{
 private bool value;

 public State(bool initialValue = true)
 {
  value = initialValue;
  StateChanged = null;
 }

 public bool Value
 {
  get
  {
   return value;
  }
  set
  {
   this.value = value;
   if (StateChanged != null)
    StateChanged(this, new StateChangedEventArgs(this.value));
  }
 }

 public event StateChangedDelegate StateChanged;
}

Condition

Condition jest klasą, która agreguje kilka różnych stanów. Dzięki temu jeden stan może być wykorzystywany w kilku różnych warunkach (być może w połączeniu z różnymi innymi stanami). Przykładowa implementacja w C# jest następująca:

public class ConditionChangedEventArgs : EventArgs
{
  private bool newValue;

  public ConditionChangedEventArgs()
  {
    newValue = true;
  }

  public ConditionChangedEventArgs(bool newNewValue)
  {
    newValue = newNewValue;
  }

  public bool NewValue
  {
    get
    {
      return newValue;
    }
    set
    {
      newValue = value;
    }
  }
}

public delegate void ConditionChangedDelegate(
 object Condition, 
 ConditionChangedEventArgs e);

public enum ConditionKind
{
  And,
  Or
}

public class Condition
{
  private List<State> stateList;
  private ConditionKind conditionKind;
  private bool value;

  private void StateChanged(object State, StateChangedEventArgs e)
  {
    EvaluateCondition();
  }

  private void EvaluateCondition()
  {
    if (stateList.Count == 0)
    {
      if (value != false)
      {
        value = false;

        if (ConditionChanged != null)
          ConditionChanged(this, 
           new ConditionChangedEventArgs(false));
      }
    }
    else
    {
      switch (conditionKind)
      {
        case ConditionKind.And:
          {
            bool tmpValue = true;
            int i = 0;
            while (i < stateList.Count && tmpValue)
            {
              tmpValue &= stateList[i].Value;
              i++;
            }

            if (value != tmpValue)
            {
              value = tmpValue;

              if (ConditionChanged != null)
                ConditionChanged(this, 
                 new ConditionChangedEventArgs(tmpValue));
            }

            break;
          }
        case ConditionKind.Or:
          {
            bool tmpValue = false;
            int i = 0;
            while (i < stateList.Count && !tmpValue)
            {
              tmpValue |= stateList[i].Value;
              i++;
            }

            if (value != tmpValue)
            {
              value = tmpValue;

              if (ConditionChanged != null)
                ConditionChanged(this, 
                 new ConditionChangedEventArgs(tmpValue));
            }

            break;
          }
      }
    }
  }

  public Condition()
  {
    stateList = new List<State>();
    value = false;
    conditionKind = ConditionKind.And;
  }

  public void AddState(State state)
  {
    int i = 0;
    while (i < stateList.Count && stateList[i] != state)
      i++;

    if (i < stateList.Count)
      return;

    state.StateChanged += StateChanged;
    stateList.Add(state);

    EvaluateCondition();
  }

  public void RemoveState(State state)
  {
    int i = 0;
    while (i < stateList.Count && stateList[i] != state)
      i++;

    if (i == stateList.Count)
      return;

    state.StateChanged -= StateChanged;
    stateList.RemoveAt(i);

    EvaluateCondition();
  }

  public ConditionKind ConditionKind
  {
    get
    {
      return conditionKind;
    }
    set
    {
      conditionKind = value;
      EvaluateCondition();
    }
  }

  public bool Value
  {
    get
    {
      return value;
    }
  }

  public event ConditionChangedDelegate ConditionChanged;
}

Action

Klasa Action opisuje pewną akcję. Powinna ona mieć następujące cechy:

 • Po powiązaniu z kontrolkami, powinna automatycznie przywiązać się do odpowiednich zdarzeń typu Click.
 • Powinna mieć własności typu Condition, regulujące dostępność (Enabled), widoczność (Visibility) oraz zaznaczenie (Down, Checked itp.) kontrolek, które są powiązane z akcją.
 • Powinna mieć zdarzenie Executed, wywoływane w momencie wybrania którejkolwiek z kontrolek, za które odpowiada akcja.

Oto przykładowa implementacja klasy Action:

public delegate void ActionExecutedDelegate(
 object Action, 
 EventArgs e);

public class Action
{
  private Condition enabledCondition;
  private Condition visibleCondition;
  private Condition checkedCondition;
  private List<object> controlList;

  private void ApplyEnabled(int i, bool newValue)
  {
    if (controlList[i] is Button)
      ((Button)controlList[i]).Enabled = newValue;
    else if (controlList[i] is ToolStripMenuItem)
      ((ToolStripMenuItem)controlList[i]).Enabled = newValue;
    else if (controlList[i] is ToolStripButton)
      ((ToolStripButton)controlList[i]).Enabled = newValue;
    else
      throw new InvalidOperationException(
       "Internal control list contains not supported control!");
  }

  private void ApplyEnabledToAll(bool newValue)
  {
    for (int i = 0; i < controlList.Count; i++)
      ApplyEnabled(i, newValue);
  }

  private void ApplyVisible(int i, bool newValue)
  {
    if (controlList[i] is Button)
      ((Button)controlList[i]).Visible = newValue;
    else if (controlList[i] is ToolStripMenuItem)
      ((ToolStripMenuItem)controlList[i]).Visible = newValue;
    else if (controlList[i] is ToolStripButton)
      ((ToolStripButton)controlList[i]).Visible = newValue;
    else
      throw new InvalidOperationException(
       "Internal control list contains not supported control!");
  }

  private void ApplyVisibleToAll(bool newValue)
  {
    for (int i = 0; i < controlList.Count; i++)
      ApplyVisible(i, newValue);
  }

  private void ApplyChecked(int i, bool newValue)
  {
    if (controlList[i] is Button)
      return;
    else if (controlList[i] is ToolStripMenuItem)
      ((ToolStripMenuItem)controlList[i]).Checked = newValue;
    else if (controlList[i] is ToolStripButton)
      ((ToolStripButton)controlList[i]).Checked = newValue;
    else
      throw new InvalidOperationException(
       "Internal control list contains not supported control!");
  }

  private void ApplyCheckedToAll(bool newValue)
  {
    for (int i = 0; i < controlList.Count; i++)
      ApplyChecked(i, newValue);
  }

  private void EnabledConditionChanged(object Condition, 
   ConditionChangedEventArgs e)
  {
    ApplyEnabledToAll(e.NewValue);
  }

  private void VisibleConditionChanged(object Condition, 
   ConditionChangedEventArgs e)
  {
    ApplyVisibleToAll(e.NewValue);
  }

  private void CheckedConditionChanged(object Condition, 
   ConditionChangedEventArgs e)
  {
    ApplyCheckedToAll(e.NewValue);
  }

  private void ToolStripMenuItemClicked(object sender, 
   EventArgs e)
  {
   if (ActionExecuted != null)
      ActionExecuted(this, new EventArgs());
  }

  private void ButtonClicked(object sender, EventArgs e)
  {
   if (ActionExecuted != null)
      ActionExecuted(this, new EventArgs());
  }

  void ToolStripButonClicked(object sender, EventArgs e)
  {
    if (ActionExecuted != null)
      ActionExecuted(this, new EventArgs());
  }

  public Action()
  {
    controlList = new List<object>();
    ActionExecuted = null;
    enabledCondition = null;
    visibleCondition = null;
    checkedCondition = null;
  }

  public void AddControl(object control)
  {
    int i = 0;
    while (i < controlList.Count && controlList[i] != control)
      i++;

    if (i < controlList.Count)
      return;

    if (control is Button)
      ((Button)control).Click += ButtonClicked;
    else if (control is ToolStripMenuItem)
      ((ToolStripMenuItem)control).Click += 
       ToolStripMenuItemClicked;
    else if (control is ToolStripButton)
      ((ToolStripButton)control).Click += 
       ToolStripButonClicked;
    else
      throw new ArgumentException("control", 
       "This control is not supported!");

    controlList.Add(control);

    if (enabledCondition != null)
      ApplyEnabled(controlList.Count - 1, 
       enabledCondition.Value);
    if (visibleCondition != null)
      ApplyVisible(controlList.Count - 1, 
       visibleCondition.Value);
    if (checkedCondition != null)
      ApplyChecked(controlList.Count - 1, 
       checkedCondition.Value);
  }

  public void RemoveControl(object control)
  {
    int i = 0;
    while (i < controlList.Count && 
     controlList[i] != control)
      i++;

    if (i == controlList.Count)
      return;

    if (control is Button)
      ((Button)control).Click -= ButtonClicked;
    else if (control is ToolStripMenuItem)
      ((ToolStripMenuItem)control).Click -= 
       ToolStripMenuItemClicked;
    else if (control is ToolStripButton)
      ((ToolStripButton)control).Click -= 
       ToolStripButonClicked;
    else
      throw new ArgumentException("control", 
       "This control is not supported!");
  }

  public void Execute()
  {
    if ((enabledCondition != null && 
      enabledCondition.Value == true) || 
     enabledCondition == null)
    {
      if (ActionExecuted != null)
        ActionExecuted(this, new EventArgs());
    }
  }

  public Condition EnabledCondition
  {
    get
    {
      return enabledCondition;
    }
    set
    {
      if (enabledCondition != null)
        enabledCondition.ConditionChanged -= 
         EnabledConditionChanged;

      enabledCondition = value;

      if (enabledCondition != null)
      {
        enabledCondition.ConditionChanged += 
         EnabledConditionChanged;

        ApplyEnabledToAll(enabledCondition.Value);
      }
    }
  }

  public Condition VisibleCondition
  {
    get
    {
      return visibleCondition;
    }
    set
    {
      if (visibleCondition != null)
        visibleCondition.ConditionChanged -= 
         VisibleConditionChanged;

      visibleCondition = value;

      if (visibleCondition != null)
      {
        visibleCondition.ConditionChanged += 
         VisibleConditionChanged;

        ApplyVisibleToAll(visibleCondition.Value);
      }
    }
  }

  public Condition CheckedCondition
  {
    get
    {
      return checkedCondition;
    }
    set
    {
      if (checkedCondition != null)
        checkedCondition.ConditionChanged -= 
         CheckedConditionChanged;

      checkedCondition = value;

      if (checkedCondition != null)
      {
        checkedCondition.ConditionChanged += 
         CheckedConditionChanged;

        ApplyCheckedToAll(checkedCondition.Value);
      }
    }
  }
  
  public bool CanExecute
  {
    get
    {
      if (enabledCondition != null)
        return enabledCondition.Value;
      else
        return true;
    }
  }

  public event ActionExecutedDelegate ActionExecuted;
}

Przykład

Zobaczmy, w jaki sposób wykorzystać tak przygotowany mechanizm.

Załóżmy, że mamy program z przyciskiem, który powinien być dostępny tylko wówczas, gdy zaznaczony jest jakiś element listy oraz gdy włączony jest znajdujący się na formatce checkbox. Tworzymy aplikację z formatką, na której znajduje się przycisk, listbox i checkbox. Pierwszym krokiem jest przygotowanie naszej architektury stanów, warunków i akcji. Ponieważ jest to funkcjonalność, która powinna działać "za kurtyną", większą jej część umieściłem w pliku Form1.Designer.cs.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie odpowiednich pól klasy formatki. W pliku Form1.Designer.cs dopisujemy następujące linijki:

 // Wstawione przez designera
 private System.Windows.Forms.Button button1;
 private System.Windows.Forms.ListBox listBox1;
 private System.Windows.Forms.CheckBox checkBox1;

 // Te dopisujemy
 private State listboxSelectionState;
 private State checkboxCheckedState;

 private Condition buttonActionAvailable;

 private Action buttonAction;
}

Następnie przygotowujemy metodę, która zainicjuje wszystkie obiekty naszego mechanizmu.

private void InitializeActions()
{
 listboxSelectionState = new State(false);

 checkboxCheckedState = new State(false);

 buttonActionAvailable = new Condition();

 // Tutaj definiujemy, które stany będą
 // wpływały na dany warunek.
 buttonActionAvailable.AddState(
  listboxSelectionState);
 buttonActionAvailable.AddState(
  checkboxCheckedState);

 buttonAction = new Action();

 // Przypinamy do akcji kontrolkę

 buttonAction.AddControl(button1);

 // Definiujemy warunek dostępności
 // akcji

 buttonAction.EnabledCondition = buttonActionAvailable;

 // Określamy metodę wywoływaną
 // po wywołaniu akcji.

 buttonAction.ActionExecuted += buttonAction_ActionExecuted;
}

Zgodnie z ostatnią linijką potrzebna nam będzie metoda buttonAction_ActionExecuted. Jej zadaniem będzie wykonanie akcji dostępnej po wciśnięciu przycisku. Jednak tutaj kończy się część działań "za kurtyną", więc ograniczymy się w jej implementacji do wywołania metody, która znajdzie się w pliku Form1.cs.

void buttonAction_ActionExecuted(object Action, System.EventArgs e)
{
 DoExecuteAction();
}

Tyle zmian w pliku Form1.Designer.cs. Przejdźmy teraz do Form1.cs. Na początku zaimplementujmy naszą akcję.

private void DoExecuteAction()
{
 MessageBox.Show("Akcja wykonana!");
}

Teraz wzbogaćmy konstruktor o wywołanie naszej metody inicjującej akcje. Zauważmy, że akcje odwołują się do zdarzeń przypinanych do nich kontrolek, więc – co ważne – kontrolki muszą istnieć, gdy konfigurujemy akcje. Dlatego też metoda inicjująca akcje wywołana zostanie już po wywołaniu metody inicjującej komponenty.

public Form1()
{
 InitializeComponent();
 InitializeActions();
}

Na koniec pozostało nam tylko oprogramowanie aktualizacji stanów, gdy zmienione zostanie zaznaczenie listy plików lub gdy zmieni się stan checkboxa.

private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
 listboxSelectionState.Value = listBox1.SelectedIndex >= 0;
}

private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
 checkboxCheckedState.Value = checkBox1.Checked;
}

I to wszystko. Wielką zaletą rozwiązania jest fakt, że definicja zależności (która z reguły raz napisana, nie będzie się już zmieniać, a przynajmniej nieczęsto) siedzi w Form1.Designer.cs, zaś faktyczny kod aplikacji zamyka się w czterech metodach, z których najdłuższa ma dwie linijki. Sprawdźmy, czy wszystko działa.

Form1 - kontrolka wyłączona
Form1 - kontrolka włączona

Chętnie wysłucham pomysłów na udoskonalenie powyższego mini-frameworka. Zachęcam do komentowania.